Lectură de 8 minute

07 Dec 2023 - Știri și Noutăți

Efectul sărbătorilor de iarnă în retail: 8 din 10 români merg la mall

Redacția Retail.ro

Abonează-te pe  

În fiecare an, brandurile din întreaga lume se întrec în campanii de Crăciun. Toate vor să-și facă auzite și văzute mesajele în moduri cât mai eficiente cu putință. După câțiva ani plini de provocări, sezonul sărbătorilor de iarnă 2023 pare să fie, de departe, unul dintre cele mai bune, pe măsură ce numărul românilor care merg la mall de Crăciun și Revelion crește cu 17% față de o perioadă normală. Dacă, în mod uzual, 7 din 10 români merg la mall cel puţin o dată pe săptămână (în mediul urban), pe final de an numărul acestora ajunge la 8, iar timpul petrecut în mall crește cu 30%. La fel, și bugetul pentru cumpărături al românilor crește de la o medie de 300 de lei per vizită la peste 400 lei.

Sursa foto: Shutterstock.com

Conform Brand Management, sezonul sărbătorilor de iarnă se anunță a fi unul foarte bun și datorită dezghețării bugetelor de marketing, la finalul unui an dificil, cu multe modificări fiscale care au generat o atitudine prudentă. Practic, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, 60% dintre clienții Brand Management generează un sfert din activitatea anuală a companiei și aproape o treime din cifra de afaceri.

Ultimul trimestru al acestui an se termină pentru noi cu o creștere a cifrei de afaceri de 200% față de același interval al anului trecut. Din punct de vedere al campaniilor de sărbători, procentele au rămas aceleași ca în anii trecuți - circa 30% din cifra de afaceri provine din acestea. În ce privește cifra de afaceri totală, am avut o creștere de 35% în 2023 și estimăm că vom păstra trendul ascendent și în anul viitor.

Georgian Drăghici, Director Comercial Brand Management

Tendințele actuale în domeniul reclamelor din centrele comerciale demonstrează că brandurile s-au convins de eficiența expunerii în mediul indoor prin faptul că le apropie din ce în ce mai mult de consumator, în momentul în care acesta ia decizia de cumpărare.

Cele mai solicitate spații rămân cele cu trafic intens precum zona de atrium sau cea de restaurante și cafenele din mall-uri, acolo unde se opresc 5 din 10 români să mănânce după ce fac cumpărăturile. În ce privește zonele geografice alese, brandurile internaționale se concentrează în special pe orașele principale (top 6 ca ordin de mărime), însă observăm o prezență din ce în ce mai mare și în orașele ce completează top 20 din punct de vedere al numărului de locuitori. Astfel că, în ultimele planuri de media apar tot mai des orașe ca: Brăila, Galați, Târgu Mureș, Oradea, Piatra Neamț, Suceava, Alba Iulia, Arad etc. Însă, pentru planificarea unei campanii de succes, specialiștii trebuie să aibă în vedere mai multe criterii.

Alte criterii și tactici care s-au dovedit de succes și cresc în tendințe în perioada următoare sunt:

  • Folosirea de suporturi sustenabile, pentru eficientizarea costurilor.
  • Atenție sporită la bugetul companiilor în construirea și implementarea campaniilor.
  • Campanii care să ofere experiențe și interacțiuni offline-online, care să suscite cât mai multe simțuri.
  • Focus pe datele demografice, care dau valoare oricărei campanii, influențând direct creșterea vânzărilor. Cunoașterea audienței și plasarea campaniilor la locul potrivit face diferența dintre o campanie mediocră dar care crește vânzările și una grozavă, dar pe care nu a văzut-o nimeni.
  • Campanii globale adaptate pieței, mentalității și contextului local, astfel încât consumatorului să îi fie ușor să relaționeze și interacționeze cu ele.

Brand Management a fost fondată în 2004 și este o companie din România care oferă servicii de indoor advertising la nivel național. Cu aproape 20 de ani de experiență în implementarea de campanii publicitare, în centre comerciale și de business, Brand Management a dezvoltat operațiuni de indoor advertising atât în România, cât și în Bulgaria și Cehia, pentru companii din domenii precum tehnologie și telecomunicații, modă și bijuterii, financiar-bancar, FMCG, gestionând bugete dedicate indoor advertising de peste 120 milioane lei până în 2022. Brand Management este prezentă în peste 150 de locații din România - Mall-uri, Hypermarket-uri și Business Centers - din primele 20 cele mai importante orașe. Compania asigură expunerea campaniilor indoor advertising în fața a peste 110 milioane de vizite pe lună, contorizate și comunicate de locații.

Citeste si:
eMAG dă cumpărături de 10.000 de lei în 12 rate cu ajutorul HeyBlu, propriul IFN
eMAG dă cumpărături de 10.000 de lei în 12 rate cu ajutorul HeyBlu, propriul IFN

....................................................................................................................................................

EN
PRESS RELEASE

End of year sales up by 200% for Brand Management,
when 8 out of 10 Romanians go to the mall
and brands compete in advertisements

● Holiday campaigns represent 25% of Brand Management's annual activity and generate 30% of turnover
● 60% of Brand Management clients have campaigns dedicated to the winter holidays
● Brand Management reports 200% revenue growth in Q4 2023 compared to the same period in 2022
● International brands are also starting to advertise in medium-sized cities in the country

Bucharest, December 7, 2023. Every year, brands from all over the world compete in Christmas campaigns to get their messages heard and seen in the most effective ways possible. After several challenging years, the 2023 winter holiday season looks to be by far one of the best, as the number of Romanians going to the mall for Christmas and New Year's Eve increases by 17% compared to a normal period. Usually, 7 out of 10 Romanians go to the mall at least once a week (in urban areas); by the end of the year the number reaches 8, and the time spent in the mall increases by 30%. Similarly, the shopping budget of Romanians increases from an average of 300 lei per visit to over 400 lei.

According to Brand Management, the leader of the indoor advertising market and the first profile company whose services have nationwide coverage, the winter holiday season promises to be a very good one thanks to the release of marketing budgets, at the end of a difficult year with many fiscal changes that generated a cautious attitude in the market. In practice, during the Christmas holidays, 60% of Brand Management's clients generate a quarter of the company's annual activity and almost a third of its turnover.

“The last quarter of this year ends for us with a turnover increase of 200% compared to the same period last year. From the point of view of holiday campaigns, the percentages remained the same as in previous years - about 30% of the turnover was generated by the winter holidays campaigns. In terms of total turnover, we had a 35% increase in 2023 and we estimate that we will keep the upward trend next year as well," says Georgian Drăghici, Brand Management Commercial Director.

The current trends in the field of advertising in shopping centers show that brands have been convinced of the effectiveness of exposure in the indoor environment which brings them closer to the consumer, to the moment when they makes the purchase decision.

The most requested spaces remain those with intense traffic, such as the atrium area or the food courts, where 5 out of 10 Romanians stop to eat after shopping. Regarding the chosen geographical areas, international brands focus especially on the main cities (top 6 in order of size), but we also observe an increasing presence in the cities that complete the top 20 by number of inhabitants. So, in the latest media plans, cities such as Brăila, Galați, Târgu Mureș, Oradea, Piatra Neamț, Suceava, Alba Iulia, Arad, etc., appear more and more often. However, to plan a successful campaign, specialists must consider several criteria.

"Until now, we have made recommendations to improve exposure based on our 20-year experience. Starting with 2024, we will be able to aggregate the traffic data of the malls and hypermarkets we work with, and thus all our customers will receive data such as number of monthly visitors per location and the consumer profile (gender/generation), as it emerges from this year's market study for the indoor advertising industry conducted by Reveal Marketing. Thus, any indoor advertising campaign planning will start with the audience that can be reached and what results they can have in terms of impact and reach of the final consumer", says Georgian Drăghici.

Other criteria and tactics that have proven successful and are emerging as trends in the coming period are:

● The use of sustainable supports for cost efficiency.
● Increased attention to the companies' budget in building and implementing campaigns.
● Campaigns that offer offline-online experiences and interactions, that arouse as many senses as possible.
● Focus on demographics, which add value to any campaign, directly influencing sales growth. Knowing your audience and placing campaigns in the right place is the difference between a mediocre campaign but one that drives sales, or a great one that no one has seen.
● Global campaigns adapted to the local market, mentality, and context, so that it is easy for the consumer to relate and interact with them.

#

About Brand Management
Brand Management was founded in 2004 and is the first company in Romania that offers indoor advertising services at the national level. With almost 20 years of experience in the implementation of advertising campaigns, in commercial and business centers, Brand Management has developed indoor advertising operations both in Romania, Bulgaria, and the Czech Republic, for companies in fields such as technology and telecommunications, fashion and jewelry, financial banking, FMCG, managing budgets dedicated to indoor advertising of over 120 million lei until 2022.
Brand Management is present in over 150 locations in Romania - Malls, Hypermarkets, and Business Centers - from the first 20 most important cities. The company ensures the exposure of indoor advertising campaigns in front of over 110 million visits per month, counted and communicated by locations.

Retail.ro /  Retail.ro /  Știri și Noutăți /  Efectul sărbătorilor de iarnă în retail: 8 din 10 români merg la mall